Algemene voorwaarden Rijn en IJssel Energiediensten

Algemene voorwaarden REIJE Energiediensten B.V. - Maatwerkadviezen

Artikel 1: Definities1.1: Via REIJE Energiediensten B.V. (afgekort REIJE-ED) worden Mijn Maatwerk adviezen geleverd door middel van de online omgeving op https://advies.rijnenijsselenergie.nl/U kunt ons op de volgende manieren bereiken:
Telefoon: 085-4011762
Mail: service@rijnenijsselenergie.nl
We zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09:00-13:00 uur.
Ons KVK-identificatienummer is 82649987.REIJE Energiediensten B.V. behoudt het recht voor om zich door andere partijen te laten vertegenwoordigen of bijstaan.1.2: Aanvrager” (of in meervoudsvorm “Aanvragers”): Een natuurlijk persoon die schriftelijk aangeeft een Mijn Maatwerkadvies te willen ontvangen.1.3: “Uitvoerder” (of in meervoudsvorm: “Uitvoerders”): Een bedrijf dat verduurzamingsproducten levert aan particuliere woningeigenaren en kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van de diensten van REIJE Energiediensten B.V. 1.4: “Tool”: De Calculatietool die een Mijn Maatwerkadvies verschaft aan de Aanvrager, bereikbaar via https://advies.rijnenijsselenergie.nl/.1.5: “Mijn Maatwerkadvies”: Het maatwerkadvies dat, op aanvraag, voortkomt uit de Tool.1.6: “Schriftelijk”: Onder schriftelijk wordt mede begrepen per e-mail of per telefax of toestemming via internet.Artikel 2: Deelnamevoorwaarden2.1: Aanmelding en inschrijving zijn gratis.2.2: Aanvrager is minimaal 18 jaar oud en woont op een voor REIJE Energiediensten B.V. verifieerbaar adres.2.3: Aanvrager heeft van de Gemeente Arnhem een schriftelijke uitnodiging gehad tot deelname óf woont op een adres waarvan de woning is opgenomen in onze adressenlijst.2.3.1: Als Aanvrager geen uitnodiging heeft ontvangen maar toch een Mijn Maatwerkadvies wil ontvangen kan Aanvrager zich wenden tot service@rijnenijsselenergie.nl. Deze wens zal worden doorgegeven aan de opdrachtgever (gemeente Arnhem). Zij beslissen of een woning in aanmerking komt.2.4: Door zich aan te melden erkent Aanvrager deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en geaccepteerd.2.5: REIJE Energiediensten B.V. behoudt zich het recht voor om, voor wat voor reden dan ook, aanvragen voor een Mijn Maatwerkadvies te weigeren. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer het woningtype van Aanvrager te veel afwijkt van het type woningen dat in Mijn Maatwerkadvies nauwkeurig kan worden berekend. Het geldt ook als een persoon foutief een brief met het aanbod van een Mijn Maatwerkadvies heeft ontvangen. Ondanks dat veel moeite wordt gedaan om de juiste adressen te selecteren, kunnen personen soms foutief met het aanbod voor Mijn Maatwerkadvies zijn aangeschreven.2.6: REIJE Energiediensten B.V. mag deelname van een persoon weigeren indien de woonwijze van een persoon of het gebruik van installatietechnische apparatuur dermate afwijkt van landelijke gemiddelden, dat een nauwkeurige berekening over de werking van geadviseerde maatregelen in het geding komt.2.7: Aanvrager is eigenaar-bewoner of huurder van een woning of beschikt over toestemming ten aanzien van de woning om deel te mogen nemen aan de Actie.2.8: Aanvrager garandeert dat de door haar/hem verstrekte informatie correct is. Indien wijzigingen plaatsvinden in deze gegevens dan moeten deze per ommegaande schriftelijk worden doorgegeven.2.9: Aanvrager geeft toestemming om na aanvraag van een offerte gebeld te worden om mogelijke onduidelijkheden te verhelderen en/of vragen te beantwoorden, alsook om een woningopname in te plannen.2.10: REIJE Energiediensten B.V. kan geenszins verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de offerte. Vanaf de aanvraag van de offerte wordt verwezen naar de algemene voorwaarden van Uitvoerder betrokken bij het project waarbinnen de offerte wordt aangevraagd. Dit betekent ook dat Aanvrager zich vanaf het ontvangen van de offerte met vragen, opmerkingen of wijzigingen in gegevens direct tot deze zelfde Uitvoerder richt.2.11: Aanvrager geeft door zich aan te melden toestemming om na deze Actie per e-mail te worden geïnformeerd over andere activiteiten vanuit REIJE-ED. Als Aanvrager REIJE-ED per telefoon of e-mail informeert daar geen prijs op te stellen, verwijdert REIJE-ED zijn/haar gegevens en benadert REIJE-ED Aanvrager niet meer.Artikel 3 - Beperking aansprakelijkheden3.1: REIJE Energiediensten B.V. gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door Aanvragers zijn verstrekt in het kader van het Mijn Maatwerkadvies, voor zover aan deze vertrouwelijkheid door de overheid geen beperkingen zijn opgelegd.3.2: REIJE Energiediensten B.V. verricht alle inspanningen om ervoor te zorgen dat de berekende besparingen, informatie en investeringsgetallen accuraat zijn, maar kan dat niet garanderen. Berekeningen worden uitgevoerd op basis van de op dat moment door Aanvrager gegeven antwoorden en door derde partijen aangeleverde gegevens. Op veranderingen in gedrag en/of klimaat kan niet worden geanticipeerd.3.3: REIJE Energiediensten B.V. sluit de aansprakelijkheid uit voor enig defect dat verband houdt met een indringing in haar computersysteem of met de aanwezigheid van een virus of van fouten die bepaalde functies van de site kunnen aantasten.3.4: REIJE Energiediensten B.V. verbindt Uitvoerder met Aanvrager. Dit is een dienst waarvoor REIJE Energiediensten B.V. door Uitvoerder een bijdrage voor de administratieve kosten krijgt betaald na uitvoering van een maatregel.3.5: REIJE Energiediensten B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een contractuele relatie tussen Aanvrager en Uitvoerder die voortkomt uit de Actie. De contractuele relatie tussen Uitvoerder en Aanvrager wordt gedefinieerd in de voorwaarden van de Uitvoerder die Aanvrager accepteert indien Aanvrager een contract met de Uitvoerder aangaat voor het uitvoeren van een maatregel.3.6: REIJE Energiediensten B.V. verricht alle inspanningen om ervoor te zorgen dat de voorgedragen Uitvoerders vaardig en beschikbaar zijn, maar kan dat niet garanderen. REIJE Energiediensten B.V. sluit alle aansprakelijkheid voor schade door het (niet) uitvoeren van een opdracht die tot stand is gekomen via Tool uit, behalve als die schade het gevolg is van bewuste roekeloosheid of opzet vanuit REIJE Energiediensten B.V.Artikel 4: Ongeldige bepalingenWanneer er in deze algemene voorwaarden bepalingen te vinden zijn die wettelijk niet houdbaar zijn, dan worden deze vervangen door de meest vergelijkbare bepalingen die wel wettelijk houdbaar zijn.Artikel 5: Verplichtingen van REIJE Energiediensten B.V.REIJE Energiediensten B.V. verplicht zich:- om binnen de grenzen van de redelijkheid alles te doen waar deze algemene voorwaarden toe verplicht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren;- om netjes en volgens de wet met alle privacygevoelige gegevens om te gaan;- om zich in te spannen Uitvoerders voor te dragen met de juiste certificeringen en adequate verzekeringen;- om bij geschillen tussen Aanvrager en Uitvoerder op te treden als intermediair om te pogen tot een voor alle partijen acceptabele oplossing te komen.Artikel 6: Gegevensbeleid REIJE Energiediensten B.V.6.1: REIJE Energiediensten B.V. zal alle persoonsgegevens die door de Aanvrager beschikbaar worden gesteld zorgvuldig en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerken (verzamelen en gebruiken).6.2: REIJE Energiediensten B.V. is verplicht tot geheimhouding van de gegevens tegenover derden, tenzij het verstrekken of openbaar maken van de gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van het project of dat expliciet anders is overeengekomen.6.3: De gegevens van Aanvrager zijn door Aanvrager op ieder moment opvraagbaar bij REIJE Energiediensten B.V. en kunnen op verzoek uit de databestanden worden verwijderd of gewijzigd. Verwijdering of wijziging gebeurt binnen twee weken nadat REIJE Energiediensten B.V. het verzoek daartoe van de Aanvrager heeft ontvangen.6.4: Aanvrager geeft in eerste instantie automatisch toestemming om in beperkte mate voor hem/haar relevante informatie op basis van postcode-huisnummer te worden benaderd. Het gaat hierbij onder andere om collectieve inkoopacties, buurtbijeenkomsten en seizoensgebonden advies met betrekking tot uw woning. Als Aanvrager per e-mail of telefoon aangeeft daar geen prijs op te stellen worden zijn/haar gegevens verwijderd en wordt Aanvrager niet meer benaderd.Voor meer informatie over het gegevensbeleid van REIJE Energiediensten B.V. kunt u de privacyverklaring raadplegen. De privacyverklaring is op de website inzichtelijk https://www.rijnenijsselenergie.nl/privacyverklaring) alsmede opvraagbaar via de medewerkers van REIJE-ED.Artikel 7: Klachtenregeling & GeschilbeslechtingREIJE Energiediensten B.V. neemt klachten van Aanvrager altijd serieus en wil deze zo snel mogelijk op een redelijke en minnelijke manier oplossen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan geldt lid 3 t/m lid 4 voor het beslechten van het geschil.7.1: REIJE Energiediensten B.V. behoudt zich het recht voor om ‘Artikel 2: Deelnamevoorwaarden’ uit dit document eenzijdig te wijzigen.7.2: Klachten over de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst tussen Aanvrager en Uitvoerder kan de benadeelde partij schriftelijk melden bij Uitvoerder. Uitvoerder brengt REIJE Energiediensten B.V. op de hoogte. REIJE Energiediensten B.V. kan de veroorzaker uitsluiten van deelname aan volgende acties.7.3: Op de rechtsverhouding tussen REIJE Energiediensten B.V. en Aanvragers is Nederlands recht van toepassing.7.4: Aanvragers zullen pas een beroep op REIJE Energiediensten B.V. doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil onderling met Uitvoerder(s) in der minne op te lossen. Indien de tussenkomst van REIJE Energiediensten B.V. geen voor alle partijen acceptabele oplossing heeft opgeleverd, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter.7.5: REIJE Energiediensten B.V. streeft ernaar om alle systemen zo goed mogelijk digitaal te beveiligen. Mocht Aanvrager een kwetsbaarheid tegenkomen en hierover de publiciteit willen zoeken, verzoekt REIJE Energiediensten B.V. om de kwetsbaarheid eerst te melden zodat de kwetsbaarheid kan worden hersteld. Bij voorbaat dank namens REIJE Energiediensten B.V. en alle Aanvragers.